Dovolená na míru

Důležité informace před zakoupením zájezdu

Velice si vážíme, že jste se rozhodli využít některé z nabídek naší cestovní agentury. Uděláme vše, aby Vaše dovolená proběhla bez problémů. Základem všeho jsou co nejpřesnější informace o dané zemi, charakteru cílového místa a podrobné informace o Vámi navštíveném ubytovacím zařízení. Vzájemná práva a povinnosti mezi Zákazníkem (klientem) a pořádající cestovní kanceláří (CK) jsou dána všeobecnými smluvními podmínkami CK, zároveň stanovují i podmínky účasti na zájezdech.

Všeobecné smluvní podmínky Vám zašleme společne s návrhem Smlouvy. Naleznete je jako odkaz v textu e-mailové zprávy. Popřípadě Vám je předáme v tištěné podobě na naší pobočce.

Následující informace popisují podrobněji obsah služeb obvykle zahrnutých v ceně Zájezdů. Před závazným objednáním Zájezdu (akceptací Smlouvy a úhradou) si pečlivě prostudujte smluvní podmínky CK, i níže uvedené doplňující informace. Definice neuvedené v těchto informacích jsou definovány ve všeobecných obchodních podmínkách. Informace uvedené níže jsou pouze orientační.

1. Zaslání odbavení, pokynů, poukazů

1.1 Podrobné pokyny k cestě – nejsou-li Zákazníkovi známy z katalogu nebo uzavřené Smlouvy – CK pokyny odesílá, jakmile je má k dispozici (obvykle 7 dnů před začátkem Zájezdu). Je-li začátek Zájezdu v době kratší než 3 dny od závazné objednávky, budou pokyny zaslány obratem po zpracování Smlouvy pracovníkem CK. Náš pracovník Vás vždy kontaktuje, aby si ověřili, zda jste pokyny k Zájezdu obdržel.

Na smlouvě by měla být vždy uvedena Vaše aktuální e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefonický kontakt. Tyto údaje jsou nutné pro Vaše zastižení v případě potřeby.

2. Letecká přeprava

2.1 Charterový let: Pokyny k letu jsou zákazníkovi zaslány na jeho e-mailovou adresu. Ubytovací poukazy, letenky, případně další doklady jsou vydány zástupcem CK na letišti ve stánku, který je označem logem CK nebo předány elektronicky. Výjimečně CK zasílají kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek poštou na korespondenční adresu Zákazníka. U brzkých odletů cca do 3 dnů jsou pokyny zasílány elektronicky. Poukazy, letenky a případně další doklady jsou vydány zástupcem CK na letišti či předány elektronicky.

2.2 Linkový let: CK zasílají obvykle kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek poštou na korespondenční adresu Zákazníka nebo je předávají elektronicky. V tomto případě na letišti obvykle nebývá zástupce dané CK. U odletů cca do 3 dnů je doručení řešeno elektronicky, kurýrní službou, apod. Někdy na náklady Zákazníka, je-li tak dohodnuto. Některé letecké společnosti a hotely už nevyžadují vytištěné letenky a vouchery, stačí jim pouze cestovní doklad.

2.3 Odpovědnosti za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě: práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami. Ty umožňují omezení náhrady škody, např. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními. Řídí se jimi i uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním smlouvám uvádí § 852j občanského zákoníku v odst. 3, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé ze závazků ze Smlouvy a toto omezení je uvedeno ve Smlouvě (či jejích součástech) v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v Smlouvě.

2.4 Lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Odletové časy uvedené na webu, v katalogu apod. jsou pouze orientační a mohou se změnit. Přesný čas odletu a příletu bude uveden na cestovním dokladu (letence). První a poslední den leteckých Zájezdů je určen k přepravě. Odlet i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu (v ranních i nočních hodinách). Let může částečně nebo zcela zasahovat i do dalšího dne. Může nastat i změna odletového času v řádu několika hodin. To může být způsobeno počasím, přeplněním vzdušných koridorů atd. V případě takovéto změny prosíme o pochopení.

2.5 Přeprava zavazadel: Každý Zákazník má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového zavazadla. Maximální váhy stanoví letecká společnost. Informace o hmotnosti zavazadel obdrží Zákazník obvykle v pokynech před cestou. Při nadváze zavazadel Vám bude zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které mohou být klasifikovány jako nebezpečné (např. manikurní nůžky, nože, zápalky, spreje (parfém) apod.). Pokud se takové věci budou vyskytovat v příručním zavazadle, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.

Důležité jsou váhové limity zavazadel, např. maximální váha zavazadla na jednu osobu je obvykle 15 kg. Pokud však cestujídvě osoby s jedním zavazadlem váha se nenásobí, ale je stanovena obvykle na 32 kg. Některé letecké společnosti mají určitá omezení jak na váhu, tak na počet zavazadel, a další podmínky (sčítání váhy atd.). Prostudujte si proto pečlivě instrukce k odletu, které Vám budou zaslány. Pokud po příletu Zákazník zjistí, že jeho zavazadlo bylo během přepravy poškozeno, ztraceno či zničeno, musí Zákazník podat stížnost leteckému dopravci. Stížnost se podá písemně co nejdříve. A to ve stánku letecké společnosti nebo jejího zástupce na letišti. V případě poškození odbavených zavazadel musí Zákazník podat písemnou stížnost do 7 dnů. U zpožděných zavazadel je pak lhůta 21 dnů. V obou případech od data, kdy byla zavazadla Zákazníkovi vydána. Vždy je nutno se prokázat palubní vstupenkou a dokladem o zavazadle předaném leteckou společností při odbavení.

2.6 Přeprava zvířat: zvířata do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla. Ostatní zvířata je možné přepravit v zavazadlovém prostoru, který je klimatizovaný (spodní část letadla). Přeprava zvířat musí být nahlášena již při rezervaci zájezdu. Tato služba je poskytována za příplatek. Vždy je nutné povolení letecké společnosti. Přesnější informace naleznete v podmínkách jednotlivých přepravců.

2.7 Jízdní kola, surfy aj.: přeprava těchto zavazadel (např. jízdních kol, golfových bagů, surfů apod.) také musí být nahlášena již při rezervaci (obvykle za poplatek). Výše uvedené předměty se nesmí převážet autobusem, který je určen pro přepravu cestujících do hotelu. Zákazník si dopravu zajistí sám a na vlastní náklady. Na tento druh přepravy se nebude vztahovat cestovní pojištění.

2.8 Vyloučení z přepravy: CK si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy takového Zákazníka, který svým chováním a jednáním narušuje průběh zájezdu. Vyloučeny mohou být i osoby v podnapilém stavu a Ti, kteří fyzicky či slovně napadají zástupce CK. V takovém případě zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb. Během letecké přepravy je zákaz kouření po celou dobu letu.

2.9  U některý letecký společností (např. Travel servis) se v poslední době zpřísnily podmínky pro přepravu cestujících cizí státní příslušnosti. A to zejména u cestujících z bývalých zemí SSSR, kteří se vracející ze zemí mimo-Schenenský prostor (např. Egypt, Turecko,...). Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengenský prostor neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen. Doporučujeme Vám kontaktovat velvyslanectví v dané zemi a ověřit si veškeré potřebné informace.

3. Autobusová přeprava

3.1 Pokyny k autobusové přepravě jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu, případně poštou na korespondenční adresu Zákazníka. Ubytovací poukazy a další doklady jsou vydávány obvykle před odjezdem u autobusu. Zákazník je povinnen si prověřit trasu u CK (přes které státy se projíždí a zda není vyžadován cestovní pas). V rámci Schengenského prostoru stačí pouze občanský průkaz.

3.2  U zájezdů slovenské CK jsou svozy vymezeny obvykle pouze v rámci Slovenské republiky.

3.3 Dopravu do nejbližšího svozového místa si Zákazník zajišťuje individuálně. To platí i pro Zákazníky ze Slovenské republiky, kteří si objednají Zájezd u české CK. U Zájezdů autobusovou dopravou je třeba počítat s tím, že odjezd bývá již o jeden kalendářní den dříve, než je uvedený den pobytu v destinaci. Stejně tak den návratu z dovolené bývá o jeden den později, než poslední den pobytu v destinaci.

3.4 Doprava autobusem, může být uskutečněna i minibusem nebo podobným dopravním prostředkem (v případě malého počtu účastníků).

4. Vlastní přeprava

4.1 Pokyny, ubytovací poukazy, případně další doklady jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu, případně poštou na korespondenční adresu Zákazníka. U brzkých odjezdů cca do 3 dnů od objednání je doručení řešeno obvykle elektronicky. Mají-li cestující sjednáno cestovní pojištění u nás, obdrží pojistné kartičky výhradně na e-mailovou adresu a to nezávisle na doručení pokynů od CK. Je zde i možnost osobního vyzvezdnutí pokynů na naší pobočce.

4.2 Podrobnější informace podá konkrétní prodejce, který s vámi objednávku vyřizoval. Kontakt na prodejce je uveden v dolní části každé Smlouvy.

5. Sjezdové tratě a přepravní zařízení

5.1 U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách a ve skiareálech) jejich obtížnost téměř vždy barva. Černé sjezdovky jsou určeny pro ty nejzdatnější lyžaře. Ve Francii a Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány vůbec nebo jen nepravidelně. Červené sjezdovky jsou obvykle určeny pro středně zdatné lyžaře. Modrou barvou (nebo zelenou) jsou pak značeny trasy pro méně zdatné lyžaře a začátečníky.

5.2 Sjezdové tratě jsou z bezpečnostních důvodů upravovány většinou mimo provoz sjezdových přepravních zařízení. To samozřejmě závisí na středisku. Přepravní zařízení bývají zpravidla v provozu od 8:00 až 9:30 do 15:30 až 17:30. Provoz může být samozřejmě omezen kvůli špatným sněhovým, klimatickým či technickým podmínkám.

5.3 V každém lyžařském středisku je nutné dbát na pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích. Musí být respektovány veškerá nařízení uzavření tras. Ať už kvůli nedostatečné sněhové pokrývce, hrozbě lavin nebo pořádání závodů. Pravidla jsou uveřejněna na lyžařských mapách, informačních tabulích a to u hlavních nástupních míst. Přečíst si je můžeme v hlavních světových jazycích. Mohou obsahovat i zákonem nebo mísní vyhláškou daná omezení. Jejich porušení může být pokutováno.

5.4 V některých střediscích je možnost využití volného terénu. Bohužel na sjezdy, které jsou mimo vyznačenou trať, se nevztahuje základní cestovní pojištění. Informujte se tedy na tzv. připojištění extrémních sportů.

5.5 Mohou se vyskytnou rozporuplné informace o kvalitě nebo typu sjezdovek. V tom případě platí informace, které jsou uvedeny na oficiálních materiálech provozovatele areálu.

5.6 V různých oblastech mohou platit místní nařízení a pravidla, která je třeba dodržovat. Doporučujeme Zákazníkům, aby se informovali již v průběhu vyřizování objednávky. Např. 1. ledna 2005 vešel v platnost italský zákon, který všem dětem mladším 14 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby aj.

6. Přeprava těhotných žen, věková a další omezení

6.1 Během letecké přepravy těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které nemají zdravotní komplikace, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je pak nezbytné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře, že může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je obvykle vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe lišit. Letečtí přepravci mohou mít různé podmínky přepravy těhotných žen a osob se zdravotním postižením.

6.2 V případě lodních plaveb, pronájmu lodí, Zájezdů lodní dopravou či zaoceánské plavby, nejsou lodě vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu. Nemohou být proto přijaty zákaznice, které budou v předpokládaný den odjezdu/odplutí ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Pobyt na lodi není určen pro dítě, které nedosáhlo 1. den plavby minimálního věku 6 měsíců. V případě plavby delší než 15 dnů je minimální věk dítěte 12 měsíců. Zodpovědnost zákazníka je ověřit si podmínky lodní přepravy u lodní společnosti. V případě potřeby Vám podmínky rádi zprostředkujeme. Za případné odmítnutí přepravy ze strany přepravce nemůže převzít odpovědnost.

6.3 Nabídka popřípadě cena může být omezena maximálním věkem dítěte. Rozhodný věk dítěte se bere jako den, který následuje po dni čerpání poslední služby (pokud je např. zvýhodněná cena za dítě do věku 5 let, znamená to, že poslední den dovolené nesmí být uvedenému dítěti 5 let. Věku 5 let musí dosáhnout nejdříve jeden kalendářní den po návratu z dovolené/cesty. Nabídka může být omezena i minimálním věkem dítěte. Rozhodný věk dítěte se bere jako den, který předchází dni čerpání první služby. Pokud bude dítěti umožněn vstup od 5 let věku, musí dítě dosáhnout 5 let nejpozději jeden den před začátkem dovolená/čerpání první služby.

6.4 Některé hotely (většinou vyšší kategorie) někdy vůbec neakceptují pobyt dětí.

7. Cestovní pojištění

7.1 Před odjezdem doporučujeme Zákazníkům sjednat si cestovní, zdravotní a úrazové pojištění. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění není doporučeno vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy je nutné se seznámit. Informace, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče je možno nalézt na www.mzcr.cz.

7.2 Proč uzavřít cestovní pojištění?

Cestovní zdravotní pojištění je nutné při pobytu v cizině a chrání zákazníká před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Můžete se tím vyhnout různým komplikacím v případě onemocnění či úrazu. Náklady spojené s léčením v cizině mohou dosahovat nemalých částek.

Dalším důležitým pojištěním je storno zájezdu. To je možné zakoupit pouze současně s koupí zájezdu. V případě pozdější koupě nebude ze strany pojišťovny akceptováno.

7.3 Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?

Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

 • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních

 • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)

 • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu

 • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, zákroky, pobyt v nemocnici atd.):

 • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy

7.4 Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u platebních karet?

Platební karty většinou obsahují jen takové cestovní pojištění, které kryje např. jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem např. jen 500 000 Kč. U platebních karet nebývá obvyklé pojištění storna. Klient pak musí uhradit stornopoplatek, který může dosáhnout až 100%. Doporučujeme klientům prověřit si informace, které se týkají pojistného krytí zahrnutého k platebním kartám. V ceně Zájezdu je vždy u CK i pojištění záruky pro případ úpadku CK (u slovenských CK se toto pojištění povinně připlácí).

8. Důležité informace

8.1 Český občan je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas nebo občanský průkaz (při cestě do Schengenského prostoru). Občané ostatních států si musí prověřit podmínky vstupu do země na příslušné ambasádě státu, kam budou cestovat. Dále pak států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (průjezd zeměmi u autobusové dopravy, přestupy u letecké dopravy, atp.). Tyto úřady jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Zákazníci jsou povinni veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním, nemají-li tyto zajištěny od CK. Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas. Toto platí pro všechny děti. Do některých zejména arabských či muslimských zemí nemusí být vpuštěna samostatně cestující žena.

8.2 Upozorňujeme, že při cestách do některých zemí, např. do Egypta, je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. V tomto případě tedy není možno cestovat na tzv. „rychlopasy“, tedy cestovní pasy vydávané ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců od vydání.

8.3 Poznávací Zájezdy: U poznávacích Zájezdů nebo fakultativních výletů upozorňujeme na některá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu. Mohou nastat i další omezení podle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (akceptovaného oblečení, apod.).

8.4 Zastoupení CK v místě pobytu: CK obvyle v rámci základní ceny zájezdu zajišťuje pro Zákazníky česky nebo slovensky mluvícího zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních Zájezdů „na míru“ zajištěna. Pokud se během pobytu vyskytne problém, informujte zástupce CK. Tento servis může být v exotických destinacích většinou uskutečněm prostřednictvím obchodního partnera pořádající CK. Obvykle tedy v anglickém nebo německém jazyce a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací.

8.5 Ubytování: V nabídce jsou zahrnuté hotely, apartmá, bungalovy, privátní ubytování všech kategorií

Typy ubytování mají obvykle tento význam:

 • Hotel – pokoje, který nemá možnost vaření

 • Hotelové apartmá - pokoj tvořený obvykle nejméně dvěma místnostmi, oddělenými zcela či např. jen přepážkou bez dveří

 • Pavilony, depandance a penziony - hotelová úroveň

 • Studio - ubytovací jednotka s možností vaření v jedné z místností

 • Apartmán - ubytovací jednotka obvykle s možností vaření tvořená obvykle nejméně dvěma místnostmi

 • Bungalovy a chaty - méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření

 • Karavan - mobilní ubytovací jednotka obvykle s možností vaření zaparkovaná obvykle v kempu

 • Ubytování v soukromí - jednotlivé hostinské pokoje obvykle bez možnosti vaření v domech (bytech) fyzických osob

Kategorizace ubytovacího zařízení: Oficiální kategorie hotelu nemusí být totožná s kategorií hotelu na místě. Typické je to pro některé destinace (Egypt, Tunisko atd.). Mohou být odlišné od evropských standardů. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid.

Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:

 • * jednoduché objekty pro nenáročné hosty, minimální komfort

 • ** objekty turistické třídy, účelné vybavení, velmi jednoduchý rozsah stravování

 • *** běžný standard stravovacích a ubytovacích služeb

 • **** kvalitní ubytování, nadprůměrné vybavení a služby

 • ***** luxusní hotely pro náročnou klientelu s nadstandardním vybavením a službami

 • + vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)

Pokud nastane změna Vámi objednaného ubytovacího zařízení CK, ke kterému může ve výjimečných případech dojít (překročení kapacity ubytovacího zařízení atd.), budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby.

8.7 Pokoje:  Pokud nemáte zakoupenou službu např. výhled na moře, pak je rozdělení pokojů plně v kompetenci recepce hotelu. CK nemůže tuto skutečnost nijak ovlivnit. Za příplatek je možné obstarat jednolůžkový pokoj, který nemusí být zcela identický s pokojem dvoulůžkovým. Za třílůžkový pokoj může být považován pokoj dvoulůžkový s přístýlkou. Přistýlkou se rozumí pohovka, gauč, palanda nebo lehátko. Přidáním přistýlky je nutné počítat s určitým prostorovým omezením. Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak prezentuje fotografie na webu CK. CK nemůže garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na www či v katalogu dodané managementem hotelu.

8.8 Služby, které nejsou zpoplatněny, nemohou být ani garantovány (např. přání klienta ve výběru patra, balkonu apod.). Výhled na moře a další služby lze garantovat pouze tehdy, pokud jsou zpoplatněny a Zákazníkem uhrazeny. Pokud je v popisu ubytování uvedeno, že výhled je orientován na mořskou stranu / bazén / park může to znamenat, že v přímém výhledu mohou částečně bránit např. místní zeleň, atp.. V případě, že se jedná u ubytování s názvem „No Name“, tzn. bez uvedení konkrétní ubytovací kapacity (např. privátní apartmány, ubytování v soukromí, případně kombinace s názvem oblasti atd.) jedná se vždy a různé ubytovací kapacity v daném letovisku, jejichž přesný název bude sdělen delegátem po příjezdu do místa pobytu. Fotodokumentace u těchto ubytovacích kapacit je pouze ilustrační a slouží pro utvoření představy. Údaje o vzdálenosti do centra letoviska, na pláž atp. jsou orientační a měřeny vzdušnou čarou určující obvykle vzdálenost od nejzazšího bodu areálu ubytovací kapacity k nejbližší pláži v okolí.

8.9 Check-in (ubytování), check-out (opuštění ubytovací jednotky): Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit svůj pokoj v den odjezdu nejpozději do 12:00 hodin. Možnost ubytování v den příjezdu je dle možností hotelu. Obvykle od 14:00 hodin. V případě časného příjezdu či pozdního odjezdu, není klient oprávněn k delšímu používání pokoje. Některá ubytovací zařízení nabízejí dokoupení služby dřívějšího ubytování tzn. „early check-in“ a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. „late check-out“.

V ojedinělých případech může být v některých hotelech (arabské, muslimské země) vyžadován oddací list v případě páru Evropan a občan muslimské/arabské země.

 

8.10 Stravování a nápoje: Pro klienty, kteří jsou ubytování ve stejné ubytovací jednotce, platí stejný typ stravovacích služeb.

Typy stravy:

 • snídaně kontinentální – opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem

 • snídaně kontinentální rozšířená – kontinentální snídaně rozšířená o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce

 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém s nabídkou studené a teplé kuchyně

 • švédské stoly - samoobslužný systém s nabídkou pouze studené kuchyně;

 • polopenze – snídaně ( nápoje obvykle v ceně) a večeře (nápoje obvykle za poplatek)

 • plná penze – snídaně (nápoje obvykle v ceně), oběd a večeře (u večeře nápoje obvykle za poplatek)

 • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) nápoje jsou zahrnuty v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel. Čerpání stravovacích služeb probíhá v čase stanoveným hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním.V kompetenci ubytovacího zařízení je i provozní a otevírací doba restaurací a barů. Rozsah čerpání služeb v první a poslední den může být částečně z tohoto důvodu omezen. Z organizačních důvodů je ve většině hotelů nutné nosit nepřetržitě plastikový náramek, prokazovat se číslem pokoje, klíčem atp.

 • ultra all inclusive – kromě služeb all inclusive sem můžeme zařadit využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, wellness atp.).

V rámci all inclusive či ultra all inclusive stravování mohou být vybrané nápoje (obvykle dražší zahraniční) zpoplatněny. Stejně tak konzumace ve vybraných restauracích v ubytovacím zařízení (obvykle označeny jako a-la-carte) bývá většinou zpoplatněna a nemusí být součástí zaplacených služeb.

Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (větší a menší plotýnka). Možnost pečení v pečící troubě omezena. CK nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel. Nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být daný den stravování nahrazeno balíčkem stravy na cestu. V některých zařízeních se stravováním all inclusive lze čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne.

Některé cestovní kanceláře mají v nabídce různé druhy úrovně stravování „all inclusive“, mohou být označeny různými názvy (např.: light all inclusive, super all inclusive,…). Jedná o různé modifikace all inclusive stravování, s určitými omezeními nebo rozšířeními.

8.11 Servis a služby hotelu: Služby zaměstnanců v určitých destinacích odpovídají mentalitě obyvatelstva (menší zkušenosti, ležérnost během povinností a poskytování služeb). V jižních zemích se mohou hygienické a kulturní zvyklosti lišit (tolerantnější hygienické předpisy apod.) Mimo sezonu nemusí být některá zařízení (bary, diskotéky) v provozu.

8.12 Plážové služby: Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (tzv. chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.

8.13 Bazény: Součástí hotelového zařízení může být i vyhřívaný bazén, ten ale nemusí být vyhříván nepřetržitě. Toto rozhodnutí je na vedení hotelu. Každý bazén nemusí mít filtrační či čistící zařízení. Musí se tedy vyprázdni a vyčisti. Proto se může stát, že bude nějakou dobu mimi provoz. Množství lehátek a slunečníků, které jsou hostům k dispozici, neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

8.14 Klimatizace/topení: Klimatizace a topení je jen v některých hotelech. Tato informace je uvedena v popisu. Klimatizace může být ovládána centrálně (zapínání a vypínání závisí na rozhodnutí hotelu) a nemusí být v provozu celý den, pouze v určené hodiny.

8.15 Hmyz:  V některách ročních obdobích je možný výskyt hmyzu. Nedoporučuje se proto ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.

8.16 Cennosti a trezory: Veškeré cennosti a doklady by měly být uloženy v hotelovém trezoru. Trezory jsou většinou součástí pokoje. Pokud ne, můžete si je pronajmout na hotelové recepci. Za věci, které nejsou uloženy v trezoru, nepřebírá CK zodpovědnost.

8.17 Oblečení: V některých hotelech (především vyšší kategorie 4* až 5*) může být vyžadováno určité minimální oblečení a to hlavně během večeře. Pro muže to obvykle znamená dlouhé kalhoty.

8.18 Zkratky: Níže naleznete vypsané zkratky, které by Vám nemusely být jasné.

SGL single room = jednolůžkový pokoj
DBL 
double room = dvoulůžkový pokoj
TPL 
triple room = třílůžkový pokoj
HTL hotel
APT 
airport = letiště
BUS autobusová doprava
HB 
half board = polopenze
AI 
all inclusive forma stravování
UAI 
ultra all inclusive forma stravování
BS bez stravy = ubytování bez zajištění stravování
SS se snídaní
FB 
full board = plná penze
LM 
last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou koupený na tzv. poslední chvíli
FM 
first minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený na tzv. první chvíli
SLM 
super last minute = Zájezd nižší cenou zakoupený v kratší době před odletem než Zájezdy last minute
PAX 
passenger = cestující
Infant dítě věku 0 až 2 roky bez nároku na lůžko a sedadlo

Jakékoliv další zkratky a skutečnosti, naši pracovníci objasní ještě před vznikem smluvního vztahu.

9. Ceny zájezdů a služeb

9.1 Ceny uvedené na našich internetových stránkých jsou aktualizovány několikrát denně. I přes veškerou snahu se může stát, že cena není aktuální. Náš pracovník Vám cenu rád ověří u pořádající CK. Závazná cena bude uvedena na platně uzavřené Smlouvě o zájezdu.

9.2 Konečná cena zahrnuje veškeré poplatky, které jsou splatné při podpisu Smlouvy o zájezdu. Konečná cena však nezahrnuje poplatky splatné v destinaci. Např. poplatek za závěrečný úklid, pobytové taxy (mohou být vybírány v určitých zemích).

10. Ostatní

10.1 U některých nabídek mohou být dva popisy. Jeden oficiální závazný, druhý je pouze informativní doplňující. Jsou-li zde rozdílné informace, řiďte se těmi, které jsou uvedené v oficiálním závazném popisu. Ten je poskytován pořadatelem zájezdu.

10.2 Prezentace jednotlivých zájezdů a pobytů obsahuje fotografie, které jsou pouze orientační. Fotografie, které jsou přidané našimi klienty, nejsou oficiální prezentací. Nemusí tedy odpovídat realitě.

10.3 Ceny, které jsou uvedené u ubytovacích jednotek jako apartmán nebo studio, mohou být uvedeny při maximální obsazenosti ubytovací jednotky. V případě nižšího počtu osob, než je maximální kapacita, se musí i přesto uhradit celková cena za apartmán. V případě jednolůžkového pokoje je k ceně obvykle připočten příplatek. Pokud cestuje dítě v doprovodu jedné dospělé osoby, musí zaplatit cenu jako dospělý. Není možné zde využít dětskou slevu. Dítě by muselo cestovat v doprovodu dvou dospělých osob.

10.4 Doplňující informace, které jsou uvedeny na internetových stránkách, nejsou součástí potvrzené Smlouvy, jsou pouze orientační. Jedná se zejména o časy letů, piktogramy informující o vybavení ubytovací kapacity (lednice, klimatizace, apod.).

10.4 Dovoz zboží do ČR s sebou nese určitá omezení daná zákonem. Od cla, DPH a SPD se osvobozuje zboží dovážené cestujícími, jehož celková hodnota nepřesahuje v případě cestujících v letecké dopravě částku 430 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším 15 let se částka snižuje na 200 EUR na osobu.

10.5 Množstevní limity u vybraných výrobků: fyzické osoby, které dováží níže uvedené vybrané výrobky pro osobní spotřebu ze zemí mimo EU, budou propuštěny s osvobozením od cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty v tomto množství:

Tabák, tabákové výrobky

 • a) 200 ks cigaret nebo

 • b) 100 ks doutníčků do 3 gramů nebo

 • c) 50 ks doutníků nebo

 • d) 250 g tabáku ke kouření

Alkohol, alkoholické nápoje:

 • a) 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo

 • b) 2 litry alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % objemových nebo

 • c) 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

Každé uvedené množství představuje 100 % celkového povoleného množství - tzn. nelze povolit současně vše, ale přiměřenou kombinaci uvedených výrobků. Osvobození u tabákových a alkoholických nápojů se neposkytuje osobám mladším 18 let. U nadlimitního dovozu alkoholických nápojů přistupují pracovníci celního úřadu k doměření cla, spotřební daně a DPH.

10.6 Oblast zákazů a omezení: Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz „suvenýrů“, které podléhají úmluvě CITES o ohrožených druzích živočichů a rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Podrobnější informace jsou také k dispozici na http://www.cizp.cz. Dále upozorňujeme na omezení vstupu produktů živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky) na území EU. Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující choroby.Případné podrobnější informace je možné získat na: http://www.svscr.cz. Jestliže již cestující dováží zboží v nadlimitním množství nebo zboží podléhající zákazům a omezením nebo si svým dovozem zboží není jistý, je nezbytné, aby tyto skutečnosti z vlastní vůle výslovně oznámil celníkovi v tzv. „červené zóně“, po odebrání podaných zavazadel z karuselu po příletu na letiště v ČR. Na většině letištích je zaveden tzv. systém červené a zelené zóny pro cestující, kteří nemají nic k proclení (zelená zóna), a cestující, kteří dováží zboží k proclení, včetně zboží v nadlimitním množství nebo podléhající zákazům a omezením (červená zóna).